Politiek Korendijk

Standpunten politieke fracties Korendijk

Stichting Tegen windturbines aan het Spui vroeg alle fracties binnen Korendijk een drietal vragen te beantwoorden. Hieronder vindt u de letterlijke weergave van de reacties die wij ontvingen.

1.   Heeft uw fractie in het traject dat voorafging aan het aanwijzen van locatie 50 het standpunt van gemeente Korendijk (afwijzen van de locatie) ondersteund?

CDA: CDA Korendijk betreurt de beslissing van de provincie om de locatie aan het Spui (locatie 50) aan te wijzen als locatie voor windturbines. CDA Korendijk vindt dat grote windmolens vanwege de landschappelijke gevolgen en (mogelijke) hinder voor omwonenden niet in Korendijk passen. In het kader van hernieuwbare energie kan veel beter worden ingezet op het bouwen van windmolenparken op zee en het opwekken van zonne-energie. Nog voordat de provincie locatie 50 als definitieve locatie in de Provinciale Structuurvisie opnam heeft het CDA aangedrongen op een onderzoek naar de meest gunstige locatie voor de plaatsing van windmolens in Korendijk en de Hoeksche Waard. Het CDA wilde graag samen met de burgers van Korendijk en de Hoeksche Waard komen tot de geschiktste locatie. Helaas heeft de provincie over ons beslist.

VVD: De VVD fractie heeft locatie 50 altijd afgewezen. In de raadsvergadering van 29 januari jl. heeft de VVD ingestemd met het raadsbesluit. Punt 5 van dat raadsbesluit: dat als de provincie toch locatie 50 vaststelt in de provinciale structuurvisie, de gemeente meewerkt, conform de bijbehorende procedures, aan de mogelijke initiatieven van initiatiefnemer(s) die deze locatie wensen te ontwikkelen om zo de legesinkomsten voor de gemeente Korendijk zeker te stellen en goede afspraken te kunnen maken met de betreffende partij(en) over het terugleveren van energie en maatschappelijke tegenprestaties.

SGP: Ja

GroenLinks: Als enige(!) fractie binnen de raad van Korendijk heeft GroenLinks de plaatsing van windturbines op het grondgebied van Korendijk categorisch afgewezen. De redenen hiervoor zijn:
– De Hoeksche Waard heeft jarenlang gevochten teneinde de status ‘Nationaal Landschap’ te verkrijgen. De kernkwaliteiten van het nationaal landschap Hoeksche Waard (het kenmerkende dijken- en krekenpatroon en de openheid van het landschap) komen o.i. bij uitstek het best tot hun recht in de gemeente Korendijk;
– De opwekking van duurzame energie, uiteraard geen luxe maar noodzaak(!), dient o.i. dan ook zodanig ‘ingepast’ te (kunnen) worden binnen dit nationaal landschap, dat de kernkwaliteiten van het landschap behouden en (zo mogelijk) versterkt worden! Ons inziens zijn windturbines van 150 meter en meer dan ook geen optie, waar dan ook in Korendijk… Los daarvan realiseer ik me wel terdege dat de discussie gevoerd zou (moeten) kunnen worden of er ‘minder slechte’ locaties binnen Korendijk denkbaar zouden kunnen zijn dan locatie 50 (op grond van windopbrengst, winstdeling, geluidhinder en/of gezondheidsrisico’s voor omwonenden). Desalniettemin zal GroenLinks óók andere locaties (bijv. zuidrand) binnen Korendijk NIET ondersteunen op grond van de teloorgang van de openheid van het nationaal landschap Hoeksche Waard (of zo u wilt Korendijk…);
– De opwekking van duurzame energie middels windturbines van 150 meter hoogte en meer is o.i. grotendeels gebaseerd op achterhaalde technologie en alleen daarom al weinig interessant, laat staan vernieuwend… De enige wijze waarop de traditionele windturbine ‘minder onrendabel’ te maken is door de overtreffende trap toe te passen; nog grotere masthoogte, nog omvangrijkere wieken, nog meer landschapsvervuiling, nog meer hinder…  Teneinde ons eiland te ‘onderscheiden’ van de rest van Nederland zou het ‘gewaagd’ zijn om juist binnen ‘ons nationaal landschap’ te opteren voor bijv. zonne-energie als ‘basisvoorziening’. In deze regio wordt jaarlijks het grootste aantal zonne-uren gerealiseerd van Nederland; niet voor niets is GroenLinks Hoeksche Waard momenteel dan ook bezig een (eerste) haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de (on)mogelijkheden van een zonnepark van 20 ha. groot op het, nog immer leegstaande, bedrijvenpark Hoeksche Waard. Bijkomend voordeel is tevens dat de technologische (kostprijs)ontwikkeling van zonnepanelen nog immer gestaag voortschrijdt, zodat het steeds ‘meer rendabel’ wordt (ook ZONDER subsidie…) om grootschalig zonne-energie toe te passen…

PVDA: De PvdA-fractie heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2013 niet ingestemd met het amendement en het raadsvoorstel waarin de randen van Korendijk werden aangewezen als plaatsingszones voor windmolens.

Gemeente Belangen: ja

2.   Wat gaat uw fractie nog doen voor de burgers tegen onder meer de mogelijke hinder, gezondheids- en financiële risico’s van de windturbines op
locatie 50?

CDA: Het is niet goed dat windmolens tegen de zin van omwonenden worden geplaatst. Aan de plaatsing van windmolens moeten daarom zeer strenge randvoorwaarden worden gesteld zodat er geen schade ontstaat voor de inwoners van Korendijk en/of dat de eventuele compensatie goed is geregeld. Er moet duidelijkheid komen over wat de gevolgen zijn van de plaatsing van windmolens voor bijvoorbeeld de waarde van woningen in de buurt. Ook de geluidshinder, zogenoemde schaduwhinder en de gevolgen voor gezondheid van omwonenden en voor het toerisme en recreatie moeten inzichtelijk worden.

VVD: Onze fractie gaat tegen locatie 50 stemmen. We hebben ingestemd met het volgen van de behorende procedure. Daarmee hebben we geenszins ingestemd met locatie 50.

SGP: Zeer kritisch het college bevragen en vinger aan de pols houden om te zorgen dat maximaal aan alle vereisten en liefst meer voldaan wordt voordat er maar een molen komt. We zullen hiervoor actief bijdragen in de vorming van de specificaties en vereisten in de MER rapportage. Daarnaast zullen we er toe aanzetten om de burgers mee te laten delen in de opbrengsten van windmolens als het gaat om bijvoorbeeld goedkoop leveren van energie.

GroenLinks: Zoals bekend is er momenteel sprake van een ‘impasse’ die niet ‘zomaar’ doorbroken kan worden. Provincie Zuid-Holland heeft zich geconformeerd aan de Rijksdoelstellingen op het punt van windenergie; vervolgens heeft de HW door de provincie ‘de rekening gepresenteerd gekregen’ voor een groot decennium lang ‘(politiek) navelstaren’ op het gebied van duurzame energie… Intussen heeft dhr. De Bruijne een stevige juridische positie verworven op grond van de inmiddels gedane toezeggingen door zowel provincie Zuid-Holland als (niet in de laatste plaats…) de ‘knieval’ van, de overgrote meerderheid van, de gemeenteraad van Korendijk omwille van het behoud van de legesgelden… Ons inziens zou (de dreiging met…) een mogelijk ‘inpassingsplan’ door de provincie Zuid-Holland, met daarmee gepaard gaand het ‘verlies’ van de legesgelden voor Korendijk, géén invloed mogen hebben op de besluitvorming door de gemeenteraad; immers, in de aanbesteding van de dorpsuitbreiding Zuid-Beijerland is het overgrote deel van de gemeenteraad onlangs ook ‘klakkeloos akkoord’ gegaan met een ‘verlies’ van € 225.000,- als gevolg van een rekenfout van gemeente-adviseur Overwater Advies, welke door de ambtenaren ‘niet gezien’ is…
Ons inziens zijn de belanghebbenden, lees burgers(!), nu aan zet om (allereerst) richting provincie Zuid-Holland de nodige stampij te maken, zodat wellicht nog een (politieke) wig gedreven kan worden in de besluitvorming. Uiteraard zal onze fractie al het mogelijke blijven doen, zowel richting de GL-vertegenwoordigster binnen Provinciale Staten (Annelies van Egmond; zij vindt windturbines overigens ‘prachtig’!!!) als binnen de gemeenteraad van Korendijk, om de burgers hierin te (onder)steunen! Ik acht het zeker geen kansloze exercitie, alhoewel ‘een (zeer) lange adem’ benodigd zal blijken, vrees ik…

PVDA:  Wij zijn bekend met de mogelijke bezwaren tegen windmolens. Het college van B&W stelt op dit moment kaders op waaraan een windmolenlocatie moet voldoen. Wij volgen dat proces kritisch en wij zullen te zijner tijd afwegen of wij vinden dat het college de juiste kaders heeft voorgesteld.

Gemeente Belangen: er komt altijd een moment dat de plaatselijke politiek buitenspel wordt gezet door de hogere overheden dan is het aan de inwoners zelf om in verzet te komen maar wij steunen dit burger protest wel en daar waar wij kunnen zullen wij dit ook uitdragen en ondersteunen.

3.   Steunt uw fractie de doelstelling van de stichting Tegen windturbines aan het Spui?

CDA Korendijk steunt de doelstelling van de stichting Tegen windturbines aan het Spui. Rentmeesterschap is één van de peilers onder onze visie op de samenleving. We hebben deze aarde in bruikleen gekregen en we moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent dat we mogen leven in deze wereld en gebruik mogen maken van de bronnen die de aarde ons biedt. Energie is onmisbaar in onze samenleving en onze huidige energiebronnen raken langzaam op of zijn erg vervuilend. CDA wil daarom de overstap maken naar hernieuwbare energie en op die wijze de beoogde doelstelling realiseren. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 staat dit ook duidelijke verwoord: “Geen windmolens in Korendijk, maar inzetten op alternatieven voor de opwekking van duurzame energie!” CDA Korendijk zegt nee tegen windmolens en ja tegen andere vormen van hernieuwbare energie!

VVD: De VVD fractie steunt de doelstelling van de Stichting tegen windturbines aan het Spui.

SGP: Onze fractie steunt deze plannen voor zover deze haalbaar zijn en de doelstelling van de stichting er niet toe leidt dat,  indien we alsnog molens op locatie 50 krijgen,  Korendijk en haar inwoners de inkomsten en voordelen daarvan mislopen.

GroenLinks:  Ja, met dien verstande dat GroenLinks Korendijk plaatsing van windturbines binnen Korendijks grondgebied per definitie niet zal ondersteunen omwille van de onder ad1) genoemde redenen…

PVDA: Wij zijn er blij mee dat de stichting het proces kritisch volgt. De informatie die de stichting ons beschikbaar stelt, is altijd welkom. Wij zijn echter niet bij voorbaat tegen windmolens waar dan ook. Of deze locaties daadwerkelijk geschikt zijn, hangt voor ons af van de mate waarin die locatie voldoet aan de nog te stellen randvoorwaarden.

Gemeente Belangen: daar is naar mijn mening teveel discussie over mogelijk