Het stormt…

oktober 11, 2015 in Actueel

HET STORMT …
Vorige maand kondigde we al aan dat er een eind zou komen aan de stilte voor de storm. Hoewel het lijkt alsof er niets meer gebeurde vanuit de stichting Tegen windturbines aan het Spui, is het tegendeel waar. In de afgelopen maanden is er veel overleg geweest en heeft de stichting een strategie uitgestippeld om het proces van de Provincie tijdelijk en uiteindelijk compleet te stoppen. De eerste stap daartoe was een klacht tegen de gedragingen van de Provincie, de projectleider en optredend adviseur de heer ten Thij. Woensdag jl. is de stichting en haar advocaat gehoord door een onafhankelijk jurist. Binnen enkele weken zal deze een advies geven aan Gedeputeerde Staten. Wij gaan ondertussen verder en bereiden de vervolgstappen voor.

Op 28 oktober aanstaande praten we u graag bij. U bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in de Graanschuur, Marktveld, Nieuw-Beijerland.

Wij nemen geen deel aan de door de Provincie opgerichte klankbordgroep
Afgelopen voorjaar heeft de provincie ons gevraagd mee te denken over een participatieplan voor locatie 50. Wij vinden het niet goed om gehaast op de zaken vooruit te lopen. Immers tot op de dag van vandaag wordt er door Provincie geen inzage gegeven in stukken die zouden moeten uitwijzen dat locatie 50 dé definitieve locatie is. Overigens hebben wij informeel wel begrepen dat dit uit ‘onafhankelijk’ MER onderzoek is gebleken. Als stichting vinden we dit op zijn minst opmerkelijk omdat een eerder onafhankelijk MER onderzoek van onze eigen gemeente uitwees dat locatie 50 het minst geschikt was. Kortom de Provincie wil kennelijk nu allerlei dingen tegelijk doen, in plaats van in de juiste volgorde en op basis van transparante processen en procedures van volledige informatie en openbare stukken. Wij laten ons uiteraard niet gek maken en willen alles echt in goed, nauw en volstrekt open overleg met alle instanties, bewoners en betrokkenen zorgvuldig en stap voor stap doen.

U kunt ons helpen!
Eén van de klachten die wij uitten bij de Provincie is het feit dat zonder toestemming of medeweten gebruik maken van adres- en andere gegevens en die informatie soms ook nog eens ongevraagd publiceren. Inwoners worden ongevraagd benaderd met de vraag aan mee te praten over een mogelijk participatieplan. Er wordt gesuggereerd dat wij echt belangrijke invloed kunnen uitoefenen op dit plan. Wij hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Als achterban van onze stichting helpt u ons door een email te sturen aan de Provincie waarin u aangeeft dat u niet wil dat u door hen benaderd wordt. Onderaan kunt u de tekst kopiëren in een mail of u gebruikt bijgaand voorbeeld brief voor de heer Weber die u kunt insturen of mailen naar de provincie. Daarmee zet u onze standpunten kracht bij. Lees de rest van dit item →

Stichting Tegen windturbines aan het Spui dient klacht in bij de Provincie

september 13, 2015 in Actueel

Stilte voor de storm…Hoewel het lijkt alsof er niets meer gebeurde vanuit de stichting Tegen windturbines aan het Spui, is het tegendeel waar. In de afgelopen maanden is er veelvuldig vergaderd en heeft de stichting een strategie uitgestippeld om het proces van de Provincie tijdelijk en uiteindelijk compleet te stoppen. Procedureel en inhoudelijk rammelen de plannen immers vrijwel volledig, aan de door de Provincie zelf uitdrukkelijk geformuleerde criteria wordt niet voldaan, draagvlak ontbreekt bijna geheel, en als alternatieve locaties serieus en objectief beoordeeld worden, zullen deze veel hoger scoren.

Advocaat Peter de Lange heeft namens de stichting Tegen windturbines aan het Spui een officiële klacht neergelegd bij de Provincie en de direct betrokken medewerkers. De Provincie zal deze klacht volledig dienen af te handelen. Gemiddeld duurt dat zo’n drie maanden. De klacht is de eerste van een reeks (juridische) instrumenten die de stichting zal inzetten om op te komen voor de belangen van haar achterban. Het bestuur van de stichting is nog altijd zeer positief over het tegenhouden van de windturbines op locatie 50, aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil. “Wij hebben in de afgelopen periode niet stilgezeten. We hebben vooral geluisterd, verzameld en gevolgd, om nu te starten met strategisch geplande acties die het voor de Provincie op zijn zachts gezegd heel lastig zullen maken om door te gaan met hun onheilspellende plannen.”
De klacht
De klachten richten zich tegen de gedragingen van de Provincie, Mevrouw Croes (projectleider) en de heer Ten Thij (ingehuurd als adviseur). De stichting heeft in de afgelopen weken meerdere malen waarschuwingen gegeven, maar deze worden klakkeloos in de wind geslagen. De klachten hebben betrekking op onder andere  het oneigenlijk gebruik van adresgegevens van bewoners. Ook de processtappen die de Provincie neemt, sluiten niet aan bij de  door haar zelf gepubliceerde werkwijze. Bij de voorlichting die vervolgens aan omwonenden wordt gegeven worden de zaken zonder schroom anders voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn. Zo worden burgers dus verkeerd voorgelicht en meegenomen in een proces waarbij men op zoek is naar draagvlak zonder daarover openlijk te communiceren.
Klankbordgroep
De stichting is meermalen gevraagd mee te denken in een klankbordgroep over de inrichting van locatie 50. Zij doen daar niet aan mee. Hoewel er alle bereidheid is en men altijd graag het gesprek aangaat, heeft de stichting aangegeven alleen te willen praten over locatie 50 zodra er een definitieve keus is gemaakt voor deze locatie. Zover is het nog niet. Op dit moment wordt op advies van de commissie-mer onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid van meerdere locaties in Korendijk.
brief aan provincie zuid-holland met bijlagen

Voorbereidingen mogelijke rechtzaak

februari 20, 2015 in Actueel

Afgelopen 18 februari hebben stichting, raadsman en 60 betrokken inwoners met elkaar overlegd over ‘de next step’ die we als inwoners met elkaar moeten gaan zetten.

De naar de provincie gestuurde zienswijzen (een kleine 1000 stuks) moeten verwerkt worden en kunnen van invloed zijn op de manier waarop vanuit Den Haag verder geacteerd zal worden. In ieder geval hebben we onze onvrede geuit en de huidige en nieuwe politici alvast wakker geschud.

Hoewel we door zullen gaan om te vechten voor een onafhankelijk onderzoek en de plaatsing van turbines op een plek die minder mensen schaadt, zijn we ook realistisch. De kans dat de Provincie haar werk fatsoenlijk gaat doen achten wij uiteindelijk klein. Tijdens de bijeenkomst afgelopen woensdag is dan ook uitgebreid stilgestaan bij de mogelijke volgende stap, een rechtszaak. Wij zijn als stichting bestuur blij met het vertrouwen dat we kregen van de aanwezige inwoners.

Om een advocaat te kunnen financieren zal de stichting een beroep moeten doen op de inwoners van Piershil en Nieuw-Beijerland. We zijn verheugd dat we al een aantal van deze toezeggingen hebben ontvangen, maar we zijn er nog niet.

Wilt u ook graag bijdragen? download FORMULIER 18 FEB

Alvast hartelijk dank!

Inwoners reageren massaal naar provincie

februari 5, 2015 in Actueel

Nadat de provincie 10 december jl. besloot over te gaan tot een inpassingsplan voor windturbines voor windpark Spui (voorheen locatie 50) is het niet stilgevallen. De gemeente is buitenspel gezet en de inwoners ook. En dat we dat niet zomaar over ons kant laten gaan blijkt wel uit een kleine 1000 ondertekende zienswijzen richting de Provincie. Een zienswijze op de plannen van de Provincie verwoord in de notitie Reikwijdte en detailniveau t.b.v. de plan-/projectMER.

Lees hier de zeer scherp opgestelde zienswijze van de stichting:  Zienswijze 4 februari 2015 Provincie Zuid Holland_20150204_093232

Stand van zaken

november 25, 2014 in Actueel

Na de commissievergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland afgelopen week weten we dat de inpassing van locatie 50 in de volgende vergadering een hamerstuk zal zijn. We vinden het jammer dat de provincie op 10 dec zal besluiten over te gaan tot inpassing. We hebben echter een positief gevoel over de discussie die is gevoerd. Mede door de vele brieven en de inwoners in de zaal voelden Statenleden wel aan dat ze niet zomaar locatie 50 kunnen aanwijzen. Het goede nieuws is dat ook de provincie vindt dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de beste locatie. Hoewel een dergelijk onderzoek anders zal zijn dan het onderzoek van de gemeente omdat alle locaties moeten voldoen aan de provinciale randvoorwaarden zien we zo’n onderzoek met vertrouwen tegemoet.

De stichting zal vinger aan de pols houden om te zien of gedeputeerde Veldhuijzen zich ook gaat houden aan de opdrachten die hij afgelopen week kreeg. Ook het verzoek de gemeente te consulteren en stakeholders te betrekken bij dit nieuwe onderzoek zullen we nauwlettend volgen.

Naar Den Haag!!!

november 18, 2014 in Actueel

Voor iedereen die meewil naar Den Haag op 19 november heb ik afgesproken om om 17.00 uur te verzamelen bij de parkeerplaats van de huisarts in Nieuw-Beijerland (Maximastraat, net onderaan de dijk). Om vanaf daar gezamenlijk (met zo min mogelijk auto’s) naar Den Haag te rijden.

De comissievergadering is om 18.30 uur en naar verwachting zijn wij rond 19.00 uur aan de beurt.

Van een definitief buitenspel is nog lang geen sprake!

november 11, 2014 in Actueel

Geachte inwoner van Piershil of Nieuw-Beijerland,

U hebt ongetwijfeld in de afgelopen weken de krantenberichten gevolgd. Het AD kopte vorige week misleidend met de tekst “Provincie zet Korendijk definitief buitenspel”. Gelukkig is er nog geen sprake van een definitief buitenspel, maar wij zien wel de nodige beren op de weg. Via een persbericht is naar buiten gebracht dat gedeputeerde staten om inpassing vraagt voor de windturbines aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil. Op 19 november wordt in een commissievergadering dit voorstel besproken. Onze inschatting is dat dit een cruciaal moment zal zijn. We gaan er vanuit dat het advies van de commissie 1 op 1 zal worden overgenomen door de statenleden die op 10 december een definitief besluit nemen.

Wat willen wij? Wij vinden het schandalig dat de Provincie de gemeente die een onderzoek doet naar de beste (minst slechte) locatie in Korendijk haar werk niet laat afmaken. De resultaten van dat onderzoek worden 17 maart gepresenteerd. We zijn verbaasd over de haast die de provincie heeft. Dit voorwerk van GS zou pas 1e kwartaal 2015 worden gedaan. In het persbericht is wel te lezen dat het verzoek is gedaan door de initiatiefnemer, de heer De Bruijne. Lees de rest van dit item →

Misleidende berichtgeving afgelopen week

november 2, 2014 in Actueel

Het AD kopte afgelopen week groot met de tekst “Provincie zet Korendijk definitief buitenspel”. Maar klopt dit?

Er is via een persbericht naar buiten gebracht dat gedebuteerde staten een inpassingsvoorstel doet voor windturbines aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil. Een beslissing die door Provinciale Staten op 10 december moet worden genomen. Niets is dus definitief.

We zijn als stichting wel verbaasd over de haast die de provincie heeft. Dit voorwerk van GS zou pas 1e kwartaal 2015 worden gedaan. We vinden op zijn minst opmerkelijk dat de Provincie met dit gebaar de gemeente die zorgvuldig haar werk doet, de kans wellicht zou ontnemen om de resultaten van het locatieonderzoek te presenteren. Deze resultaten zullen 1e kwartaal 2015 beschikbaar zijn.

Op dit moment worden door de gemeentepolitici en door onze stichting gesprekken gevoerd met diverse statenleden. Aankomende woensdag beraden wij ons over de verdere acties die we zullen uitzetten. Van een definitief buitenspel is ons inziens nog lang geen sprake!

Inwoners Korendijk mogen aangeven wat ze willen

juni 3, 2014 in Actueel

De gemeenteraad heeft zich in februari jl. duidelijk uitgesproken. De inwoners moeten worden gehoord als het gaat om de plaatsing van windturbines in Korendijk. Gisteravond was het zover: op de eerste inwonersavond was de informatieoverdracht slecht (zie artikel AD hiernaastflutavond). Maar de burgers waren het duidelijk wel met elkaar eens. Met rode stickers gaven zij aan waar ze de turbines vooral niet willen hebben. korendijk

Wat u moet weten als u mee wilt praten

juni 3, 2014 in Actueel

De NLVOW bracht deze week een document uit met alle achtergrondinformatie die u nodig hebt als u mee gaat praten over windturbines. Handig om eens door te nemen!