Windturbines langs het Spui. Voor ons nog geen gelopen race! We hebben uw steun wel hard nodig!

april 15, 2016 in Actueel

Waarschijnlijk heeft u gehoord dat het ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor windpark Spui, het Milieueffectonderzoek, de ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten ter inzage liggen van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016. U kunt hier middels het indienen van een zienswijze tot en met donderdag 28 april op reageren.

Ook heeft u vast één van de vele artikelen in de krant gelezen over de zorgvuldige procedure die doorlopen is en gunstige regelingen die voor de omgeving getroffen zullen worden. Maar in feite zijn de bewoners en het gemeentebestuur van Korendijk buiten spel gezet. Er is geen sprake draagvlak of van daadwerkelijke inspraak. De genoemde financiële regelingen zijn minimaal. Wat betreft mogelijkheden om geluidsoverlast te beperken is ervoor gekozen deze mogelijkheden geheel ter zijde te schuiven, ten koste van de gezondheid van omwonenden in Nieuw-Beijerland en Piershil. De provincie en initiatiefnemer benadrukken de inspraakmogelijkheden die er geweest zijn en hoe er mede gelet op de omgeving gekozen is voor een variant van 5 windturbines in een rechte lijn i.p.v. 6 in een boogopstelling. En daar moeten we het dan mee doen?!

Nee!! De Stichting tegen windturbines aan het Spui stelt vast dat er nog voldoende aanknopingspunten zijn om de procedure te stoppen. Er is geen sprake van draagvlak, ook al doet de Provincie voorkomen van wel. Het hele proces is nog nooit door een rechter beoordeeld en is zeker niet zorgvuldig doorlopen. Het wordt tijd dat dit wel gebeurt! Onze raadsman bereidt verdere juridische stappen voor.

Wat kunt u doen? Laat uw stem weer horen en dien uw eigen zienswijze op het ontwerp provinciale inpassingsplan en de bijbehorende stukken in! Ja, het is belangrijk dat we toch weer een duidelijk statement maken als omwonenden! Ook de Compensatie Plan Groep (CPG) vanuit de dorpsvereniging De Filopopers en de Stichting TWahS zullen een eigen zienswijze indienen.

Samen uw zienswijze opstellen? Op maandag 18 april van 19:00 tot 21:30 uur

zijn leden van de CPG en TWahS in de Graanschuur aan het marktveld aanwezig, zodat u met ons of andere aanwezigen uw zienswijze op kunt stellen. Uiteraard kunnen we u meteen bijpraten.

Bijgaand treft u een invulformulier dat u zelf naar de Provincie kunt mailen of sturen. U mag uw formulier ook in de bus doen bij Kerkstraat 15 in Nieuw-Beijerland, dan verzorgen wij de verzending.

We zien u 18 april graag in de Graanschuur!

Algemeen model indienen zienswijze

Zienswijzen indienen DAT HELPT

maart 16, 2016 in Actueel

Het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Windpark Spui, de ontwerpbeschikkingen en het MER zijn door de Provincie vastgesteld. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze hierop te geven. Wij vragen dorpsgenoten dat één voor één te doen. Hoe meer mensen laten weten het niet eens te zijn met de plannen, hoe beter.

Wij begrijpen dat het voor velen lastig is een brief op te stellen. Daarom zal de Stichting net als de vorige keer een concept brief maken die u kunt ondertekenen of aanvullen. Vanaf 4 april zullen we deze formulieren verspreiden. Op 18 april zijn wij voornemens een inloopavond te organiseren om u bij te praten en te ondersteunen bij het invullen van de zienswijzen. Exacte tijd en locatie zullen we volgende week bekend maken.

Hoewel de Provincie volop aan het woord is in de pers en doet alsof het reeds een gelopen race is, blijven wij meer dan voldoende aanknopingspunten hebben om deze procedure te stoppen. VERGEET U NIET DAT DIT PROCES NOG NOOIT DOOR EEN RECHTER IS BEKEKEN. Wij hebben in de afgelopen jaren zoveel argumenten verzameld, we weten dat we daarmee een heel sterk verhaal hebben.

Informatieavond groot succes

januari 26, 2016 in Actueel

Zo’n honderd omwoners kwamen afgelopen maandag naar de Graanschuur om de informatieavond van het CPG en onze stichting bij te wonen. Meerdere spreker deelden informatie met de groep, waaronder ook ervaringsdeskundige die ons alles kon vertellen over de overlast die zij ondervindt. “Slapen met het raam open kan niet meer”, waren woorden die bij de aanwezigen wel wat losmaakten. Advocaat Peter de Lange sprak als laatste en gaf duidelijk aan dat er voorlopig nog geen molens staan. “Er is nog geen enkele rechter die hierover heeft geoordeeld” en de stichting heeft in de afgelopen jaren heel veel materiaal verzameld dat op zijn minst eerst getoetst moet worden. Om het proces te kunnen keren roept de provincie alle inwoners op om een bijdrage te doen (elk bedrag is welkom!) aan de stichting. Vul bijgaand donatie formulier in. Alvast hartelijk dank!

IMG_6328IMG_6330

25 januari informatieavond

januari 20, 2016 in Actueel

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond op 25 januari a.s. over windturbines aan het Spui. In de kranten verschijnen regelmatig berichten die erop duiden dat plaatsing van de turbines steeds dichterbij komt. De Provincie stapt stevig door en de exploitant wil zo snel mogelijk aan de slag. Maar zover is het nog niet. Enerzijds is de C.P.G. [Compensatie Plan Groep] vanuit de dorpsvereniging De Filopopers in gesprek om de voorwaarden bij plaatsing langs het Spui voor omwonenden zo gunstig mogelijk te krijgen. Anderzijds is de Stichting tegen windturbines aan het Spui volop bezig aan de voorbereiding om via de rechter het proces te stoppen. Op 25 januari praten beide organisaties u graag bij over de stand van zaken, wat u kunt verwachten de komende maanden en over de acties van de Stichting en de C.P.G. UITNODIGING

maandag 25 januari staat om 20.00 uur de koffie klaar in De Graanschuur aan de Marktveld in Nieuw-Beijerland

Bankrekeningnummer stichting

januari 20, 2016 in Actueel

Om de juridische strijd tegen de provincie te kunnen voeren heeft de Stichting 50.000 euro nodig. Elke bijdrage daaraan is mee dan welkom. Ook kleine bedragen sterken ons in de strijd en laten zien hoeveel inwoners achter de doelstellingen van de stichting staan. Ons rekeningnummer is NL83 INGB 0006168793

Wij danken u hartelijk bij voorbaat!

Inspraak 19 januari 2016

januari 20, 2016 in Actueel

Afgelopen dinsdag sprak Jan Dekker namens de stichting in bij de raadsvergadering. Helaas is er met 7 tegen 8 stemmen niet voor gekozen om de stichting financieel te ondersteunen. “Wij waarderen het feit dat in de commissievergadering van 5 januari en in de raadsvergadering van 19 januari het onderwerp windenergie uitgebreid zowel qua inhoud als tijd is behandeld. Het mag duidelijk zijn dat de teleurstelling over het genomen besluit overheerst. Dat neemt niet weg dat wij de warme pleidooien van de voorstemmers van de motie zeer hebben gewaardeerd.” inspraak gemeenteraad 190116ac

Kom allemaal dinsdag 19 jan naar Piershil

januari 16, 2016 in Actueel

OPROEP!!!
Op dinsdag 19 januari beslist de gemeenteraad over het verstrekken van subsidie aan de stichting Tegen windturbines aan het Spui in verband met de te maken juridische kosten. Voor u allemaal is het van groot belang dat de raadsleden volmondig JA zeggen op dit verzoek. HET HELPT als u massaal aanwezig bent om te laten weten dat u vindt dat de gemeente de Stichting moet steunen. Wij verzamelen in de hal van het gemeentehuis in Piershil op 19 januari om 19.50 uur. Komt u ook?

posters geschikt ongeschikt v3

Bijeenkomst 28 oktober 2015

oktober 29, 2015 in Actueel

Wij kijken terug op een prettige bijeenkomst met een hoge opkomst. De 50 geïnteresseerden kregen eerst wat algemene achtergrondinformatie en getallen van voorzitter Jan Dekker, waarna advocaat Peter de Lange de achterban van de stichting toesprak en uitlegde welke route we als stichting zullen bewandelen in de komende tijd. Eén ding is zeker. Locatie 50 is nog lang niet definitief, ook al roept de Provincie dat regelmatig. We hebben voldoende (juridische) instrumenten om in te zetten!

bijeenkomst 28 oktober 2015

In het nieuws

oktober 29, 2015 in Actueel

Uit: Dagblad van het noorden

Update

oktober 11, 2015 in Actueel

Inmiddels zijn de nodige verzoeken aan de Provincie gedaan om de tot op heden niet beschikbare informatie te kunnen achterhalen om verantwoord en transparant de juiste beslissingen in de juiste volgorde te kunnen nemen, waarbij voorzover nodig een beroep is gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Voorts is de de zogenaamde onafhankelijke procesbegeleider van de Provincie inmiddels verzocht om terug te treden, mede omdat hij lang niet zo onafhankelijk en objectief is gebleken als hij zich voordeed en echte transparantie en belangenbehartiging in werkelijkheid ver te zoeken lijkt. Overigens is de participatiegraad aan het participatieproces verwaarloosbaar laag. Het heeft er alle schijn van dat nog geen 0,5% van de doelgroep daadwerkelijk wordt bereikt. Er is dan ook in werkelijkheid geen draagvlak.